Udom Hitech Center

ผลงานออกแบบออฟฟิศ Modern Style ภายในอาคารเดิมที่มีการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว เพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเจ้าของบ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ในส่วนออฟฟิศ ห้องรับแขก และมุมพักผ่อน Project | Udom Hitech Center Site Location | จ.หนองบัวลำภู